Menu

Afstand van verhaal

Als u deelneemt aan een van onze airsoft events gaat u met onderstaande akkoord.

Hierbij verklaar ik mij bewust te zijn van de risico’s die aan het beoefenen van airsoft verbonden zijn (zoals, doch niet beperkend, het risico voor oogletsels, verwondingen door impact van projectielen op de huid of aan tanden of andere lichaamsdelen) en de vereiste vaardigheden te bezitten om met een airsoftapparaat om te gaan.

Ik verklaar hierbij dat het airsoftapparaat welke tijdens het spel wordt gebruikt in goede staat van functioneren is, waarbij de kinetische energie van de projectielen gemeten op 2,5m afstand van de loop kleiner is dan 3,5 J bij gebruik van een projectiel van 0,20gr.

Ik verklaar de bepalingen van de Nederlandse wetgeving omtrent het bezit en het dragen van airsoftapparaten, uitrusting en kleding te kennen. Ik verklaar bij mijn weten medisch geschikt te zijn voor het deelnemen aan airsoftactiviteiten. Voor zover mij bekend is in het verleden nooit een medische diagnose gesteld van een ziekte of aandoening, die het deelnemen aan de activiteit zou beletten. Ik verklaar hierbij alle veiligheidsmaatregelen die door de inrichters van de activiteit worden opgelegd, in acht te nemen en meer bepaald :

  • Om te allen tijde een veiligheidsbril of ander bescherming te dragen die voldoende bescherming biedt tegen impact van een projectiel in de ogen en de oogstreek, zoals dit ook staat vermeld in het ‘Veiligheidsreglement Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging’
  • Tijdens het spel enkel de gedeeltes van het veld te gebruiken die veilig zijn
  • Geen projectielen te schieten in de richting van andere spelers die zich op minder dan 5m van het uiteinde van de loop bevinden
  • Mij er steeds van te vergewissen dat zich in de richting waarin geschoten wordt geen zaken of dieren bevinden die mogelijk geraakt kunnen worden

 

Ik verklaar hierbij met geen enkel politieke, religieuze of bijzonder levensbeschouwelijke bedoeling deel te nemen aan het evenement en mij te onthouden van het dragen van tekens die een politieke voorkeur laten blijken. Ik verklaar hierbij uitdrukkelijk de risico’s waaraan ik mogelijk word blootgesteld tijdens het evenement te aanvaarden, en verklaar hierbij uitdrukkelijk en onherroepelijk geen enkele rechtsvordering of strafvordering te zullen instellen tegen de inrichters van het evenement of tegenover andere spelers.

Hierbij verklaar ik uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand te doen van elke mogelijke aansprakelijkheidsvordering tegen de inrichters van het evenement, de eigenaar van de terreinen of andere spelers, welke ook de grond van de vordering wezen.